top of page
Read More >

Bio Plus 好而優 - 商品

好而優 Bio Plus 益生菌


成分:專利玉米來源可溶性纖維、微晶纖維素、                         DuPont Danisco 益生菌(嗜酸乳桿菌 NCFM、               鼠李糖乳桿菌 HN001、雷特氏B菌 HN019、                   比菲德氏-龍根菌 Bl-05、副乾酪乳桿菌 Lpc-                   37、植物乳桿菌 Lp-115)、羅漢果萃取粉。
食用方式:1.空腹食用有助於益生菌快速抵達腸道定                          殖。
                       2.孩童1包 / 天,成人1~2包 / 天。

內容量:2公克 / 包,30包 / 盒

保存期限:2年(未開封)

原產地:台灣

bottom of page